해당섹션에 뉴스가 없습니다
모바일모드 | 로그인 | 회원가입
2019년05월25일sat
 
티커뉴스
OFF
최신기사보기
뉴스홈 > 기획&생활정보 > 생활정보  
트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
기사글확대 기사글축소 기사스크랩 이메일문의 프린트하기
Pinansyal na Institusyon at Pinansyal na Produkto
등록날짜 [ 2018년08월27일 04시34분 ]
가. 저축과 금융기관

Savings at mga Pinansiyal na Institusyon
▶ 보험회사 Insurance

Ito ay pinansiyal na kompanya na may layuning bantayan ang ano mang mga panganib na maaring mangyari sa buhay ng isang tao at ang institusyon na ito ay may nababahagi sa dalawa; ang life insurance at ang hindi life insurance (non-life insurance). Ang Life Insurances Company ay isang sangay na naglalaan ng mga produktong may layunin na magbigay ng proteksyon sa iyong sarili o sariling kalusugan sa panahon ng di-kanais-nais na pangyayari, na sumasaklaw din sa iyong asawa at mga anak. Ang kompanya ng property insurance ay ang pinansiyal na produkto na sumasalo sa pagkapinsala nang dahil sa aksidente sa trapiko/kalsada, sunog, atbp...
▶ 서민금융기관 Regional Financial Institutions

은행예금에 비해 높은 금리를 받을 수 있는 비은행 예금취급기관으로는 새마을금고 저축은행 협동조합(농협, 수협 등의 단위조합) 등이 있습니다. 하지만, 높은 예금금리는 은행에 비해 적극적인 자산운용을 통해 이루어지므로 예금계좌의 안정성은 은행보다 다소 낮을 수 있습니다.

새마을금고 등을 통한 예금도 예금자보호법 또는 각 조합이나 중앙회에서 적립한 보호기금을 통해 5000만 원 한도 내에서 보호를 받을 수 있습니다. 때문에 소규모 금융기관이기는 하나 보호한도 내에서 적절히 이용하면 도움이 됩니다. 참고로, 신용등급이 낮아 은행과 거래하기 어려운 가계도 새마을금고나 저축은행 등을 통해 대출을 받을 수 있습니다. 그러나 대출금리는 일반 은행보다 높게 적용될 수 있습니다.
Ito ay isang deposit institusyon na nagbibigay serbisyo sa mga kliente na makatanggap ng mas mataas na interest rates kaysa sa matatanggap nila sa bangko. Ito ay sa paraan ng savings banks, mga Community Credit Cooperatives (cooperatives, mga maliliit na kooperatiba para sa Fisheries) at iba pa. Nang dahil sa mas mataas ang interest rates dito at dapat aktibo ang pamamahala dito, mas mababa iyong katatagan o stability ng account kaysa sa bangko. Ang mga deposito sa Community Credit Fund alinsunod sa Depositor Protection Act o union o federation ay naka-insure hanggang sa 50 million KRW. Kaya mas mainam kung ito ay ginagamit ng husto sa loob ng microfinance na institusyon kahit na may limit ang insured amount. Para sa karagdagang impormasyon, ang mga mahihirap at ang mga nasa low savings ay maaring magloan sa community credit cooperatives at sa savings bank pero ang lending interest rates ay mas mataas kaysa sa commercial banks.
▶ 금융실명제도

Ang Real-name Financial Transaction System
대한민국에서는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률(1997)'에 의해 모든 금융회사와 거래를 할 때 반드시 실명을 사용해야 합니다. 금융회사는 원칙적으로 명의인의 서면 상 동의를 받지 않고서는 금융거래 정보를 타인에게 제공할 수 없습니다.

금융거래 실명확인은 금융회사 직원이 성명과 주민등록번호의 확인뿐만 아니라 주민등록증(외국인의 경우 외국인등록증 또는 여권)과 같은 실명확인증의 사진과 실물을 대조하여 본인 여부를 확인합니다. 실명확인증은 국가기관?지방자치단체?학교장이 발급한 것으로, 성명?주민등록번호가 기재되어 있고 본인임을 확인할 수 있는 사진이 부착되어 있다면 사용 가능

합니다.
Alinsunod sa "Act on Real Name Financial Transactions and Guarantee of Secrecy (1997)" bansang Korea, ang mga kliente ay dapat gamitin ang kanilang totoong pangalan sa lahat na transaksiyon sa lahat na pinansiyal na institusyon at batay dito, ang mga institusyon ay responsible sa proteksyon ng kliente na hindi nito ibibigay sa iba ang personal na impormasyon na walang pahintulot ang kliente.

Ang mga emplyado ng mga banking financial company ay ang nagchecheck ng pangalan, SSS number at identity card number (ARC o pasaporte kapag mga dayuhan) at tinitingnan ng maiigi kung ang applikante ay ang nasa ID na pineresenta. Puwede din ang kahit anong prueba para sa totoong pangalan kagaya ng school ID. Puwedeng gamitin ang mga IDs na inissue ng munisipyo, distrito, regional na opisina, at paaralan na nagpapatunay ng identity ng aplikante.
나. 예금상품

Mga Deposit Products
이번에는 저축 관련 상품 중 은행과 비은행 예금취급기관에서 거래할 수 있는 예금에 대해 살펴보겠습니다. 앞서 설명한 바와 같이 다른 저축 관련 상품들이 노후대비, 주택마련, 불의의 사고 대비 등과 같이 특정 목적을 지닌 것이라면, 예금은 목돈을 마련하거나 늘리는 것을 목적으로 합니다. 예금은 돈을 맡기고, 정해진 기간(이하 ‘만기’)이 지나면 약속한 이자와 원금을

돌려받는 금융상품입니다. 예금은 크게 요구불예금과 저축성예금으로 나눌 수 있습니다.
Sa ngayon, tatalakayin natin ang mga savings na puwedeng ikalakal sa mga bangko at nonbank deposit agencies. Gaya ng sinabi natin sa mga naunang pahina ng aklat na ito, ang mga aytem na nauugnay sa savings ay ang; paghahanda para sa pagretiro, pabahay, at accident insurance kaya ang lump sum o pagdagdag ng deposito ay pinapayo. Ang deposit products ay ang pagdedeposito ng pera sa fixed na panahon at ito ay tinatawag na "maturity" o takdang panahon ng pagbabayad at kikita ng interest mula sa principal na deposit. Ang deposits ay puwedeng mahatihati ng demand deposit at savings deposit.
▶ 요구불예금

Demand Deposits
요구불예금은 예금주가 자유롭게 돈을 넣었다 뺐다 할 수 있는 예금을 말합니다. 금융기관 입장에서 보면 언제 예금주가 맡겨 놓은 돈을 찾아갈지 모르니 그 자금을 활용하는 데 제약을 많이 받습니다. 그래서 요구불예금은 이자가 거의 없거나 매우 적은 것이 특징입니다.
Ang Demand Deposit ay isang uri ng account na kung saan ang customer ay puwedeng maglagay ng pera at mag-withdraw kahit kailan na walang unang paabiso sa institusyon. Ang pinansiyal na institusyon ay hindi kumikita sa ganitong account kasi puwedeng mawithdraw ito sa kahit kailan kaya naman, ito ay maraming limitasyon. Ang account na ito ay halos walang interest o kung mayroon man, ito ay napakaliit.
▶ 저축성예금

Savings Deposits
저축성예금은 은행에 돈을 맡길 때 만기일까지 돈을 찾지 않겠다는 약속을 한 예금을 말합니다. 은행 입장에서는 돈을 언제 넣었다가 찾을 것인지 미리 알 수 있기 때문에 자유롭게 자금을 운용할 수 있습니다. 따라서 요구불예금에 비해 상대적으로 이자 수준이 높습니다. 저축성예금은 다시 두 가지로 구분할 수 있습니다. 하나는 푼돈을 넣어 목돈을 만드는 적금이고, 다른 하나는 목돈을 더 늘리는 정기예금입니다. 먼저 적금은 저축방식에 따라 정기적금과 자유적금으로 나뉩니다. 정기적금은 일정기간 동안 일정한 금액을 정해진 날짜에 정기적으로 통장에 넣어 목돈을 만드는 것이고, 자유적금은 금액이나 날짜를 정하지 않고 돈이 생길 때마다 자유롭게 저축하는 것입니다.
Ang Savings deposits ay sumasangguni sa account na kung saan ang kliente o customer ay maglagay ng pera sa kaniyang account at ang bangko ay gagawa ng katibayan na ang pera ay hindi puwedeng mawithdraw ayon sa kagustuhan ng may-ari hanggang sa expiration date ng kontrata. sa ganitong systema, alam ng bangko kung kailan iyong exaktong pagkuha ng may-ari ng kaniyang pera kaya naman libre ang bangko na mamahala nito. Kaya kompara sa demand deposits, savings deposits ang savings deposits ay kumukita ng mas mataas na interest rate.

Ang Savings deposits ay nahahati sa dalawang sangay. Ang isa ay para gagawa ng fund at Ilump sum sa petty cash o maliit na cash savings at ang isang sangay ay ang pagdagdag ng lump sum sa pamamagitan ng time deposit. Una, ang savings ay nahahati sa dalawang free savings at time deposits ayon sa systema ng savings.

Ang time deposit ay nagkakaroon ng lump sum sa pamamgitan ng paglagay ng tiyak na halaga ng pera sa bank account sa regular na batayan sa loob ng nakatakdang panahon. Ang free saving ay ang walang tiyak na halaga ng pera at walang nakatakdang panahon para sa sa deposito.

올려 0 내려 0
경기다문화뉴스 이기자의 다른뉴스보기
[관련뉴스]
- 관련뉴스가 없습니다.
트위터로 보내기 미투데이로 보내기 요즘으로 보내기 싸이월드 공감
기사글확대 기사글축소 기사스크랩 이메일문의 프린트하기
외국인 대상 핸드폰 명의도용 막을 길 없나 (2016-06-21 23:03:16)
“다문화 정책발전, 지방자치단체의 노력으...
“중도입국, 미등록 등 이주민 자녀 지원체...
여성가족부, 불합리한 사업 운영 ‘도마 위...
다문화네트워크대회에도 울려 퍼진 처우개...
종사자 처우개선 보다 불합리한 정책실현 ...
여가부가 12년간 열정페이 조장 종사자 울...
10년 만에 ‘다문화가족지원센터’ 명칭 사...