• 최종편집 2020-01-22(수)

Multi-Lang
Home >  Multi-Lang

실시간뉴스
 • Kênh thông tin lao động dành cho gia đình đa văn hóa
  ◇ Sau 3 năm tiết kiệm 100,000won/tháng, sẽ nhận được số tiền là 14 triệu 4 trăm nghìn won! Một chế độ tiết kiêm mới nhất được mở ra dành cho tầng lớp thanh niên đang trong độ tuổi lao động mang tên “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên”. Chính phủ sẽ chính thức điều hành chế độ này vào tháng 4 tới đây. “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên” khác với chế độ của “Tài khoản nuôi dưỡng ước mơ dành cho thanh niên” đó chính là tất cả những người có thu nhập thấp dưới 50% dạng trung và đang ở độ tuổi lao động(15~39 tuổi) đều có thể đăng kí mở tài khoản. Chế độ này cũng có điểm giống đó là chỉ cần người mở tài khoản tiết kiệm với số tiền 100,000won/tháng thì chính phủ sẽ hỗ trợ với số tiền là 300,000won/tháng. Sau khi hết hợp đồng tiết kiệm 3 năm thì số tiền mà chúng ta có thể nhận lại đó là 14,400,000won. Điều kiện để nhận được sự hỗ trợ này đó chính là ▲Thời gian lao động liên tiếp mà không bị gián đoạn ▲Học từ trên 3 lần giáo dục được quy định trong 1 năm ▲Phải có từ trên 1 chứng chỉ quốc gia theo quy định.   ◇ Lương cơ bản tăng nhỏ, 8,590won Trong năm nay, tiền lương cơ bản cũng tăng lên cao hơn một chút so với năm trước. Tiền lương cơ bản của năm nay tăng 2.87% tức từ 8,350won lên 8,590won. Tính theo số giờ lao động là 209/tháng thì số tiền lương sẽ tăng 50,160won bằng 1,745,150won.   Ngoài ra chế độ lao động 52h/tuần cũng đang được thực thi một cách triệt để. Chế độ lao động 52h/tuần là chế độ do nhà nước quy định sau khi cải đổi thời gian lao động từ 68h/tuần xuống còn 52h/tuần(40h lao động cơ bản+12h lao động ngoài giờ). Cho đến năm trước, chế độ này chỉ áp dụng cho các nhà máy xí nghiệp có số công nhân lao động từ trên 300 người trở lên nhưng cho đến năm nay, tất cả các cơ quan doanh nghiệp có số công nhân lao động trên 50 và dưới 299 người đều có nghĩa vụ thực hiện chế độ này. Mặc dù là chế độ này được quy định áp dụng là bắt buộc nhưng do đặc điểm của một số công việc nên thời gian để có thể theo dõi và sửa đổi bổ sung quy định là 1 năm   ◇ Hỗ trợ 5 triệu won phí đào tạo nghề nghiệp dành cho người đang lao động và người thất nghiệp Người đang lao động và người thất nghiệp sẽ có thể nhận được số tiền hỗ trợ đào tạo nghề từ 2 triệu won/năm tại tài khoản “Học cho tương lai ngày mai” lên 5 triệu won/năm cũng tại tài khoản này, như vậy số tiền mà các bạn có thể nhận được của chế độ tăng lên đến 150%. Theo quy định trước đây, tài khoản sẽ cấp riêng cho từng đối tượng người đăng kí cấp thẻ là người đang lao động hay người thất nghiệp nhưng nay tất cả mọi đối tượng người đăng kí đều được cấp một thẻ duy nhất mà không còn sự phân biệt như trước nữa, thẻ mang tên “Học cho tương lai ngày mai dành cho quốc dân”. Thời gian có hiệu lực của thẻ cũng được tăng từ 1~3 năm lên 5 năm. Đây là chế độ mà gia đình đa văn hóa có thể đăng kí nên mọi người hãy cố gắng chú ý tìm hiểu và nắm bắt thêm tình hình nhé.   Ngoài ra, thêm một chế độ mới nữa được triển khai đó là chế độ hỗ trợ tiền nhà thuê khi đi du lịch dành cho người đang lao động. Đây là chế độ do Nhà nước triển khai cho người dân có thể nghỉ dưỡng giải lao sau những giờ làm việc mệt mỏi với giá cực kì hấp dẫn. Tính đến năm ngoái mới chỉ có một số bộ phận người lao động có thu nhập thấp mới được quyền đặc cách sử dụng dịch vụ này nhưng sang năm nay đã đổi mới về đối tượng được nhận sự hỗ trợ là toàn bộ người dân trong độ tuổi lao động.   ◇ Tiền bảo hiểm của người đang lao động tăng Đây là một thay đổi không mấy chút hứng thú dành cho người lao động. Đó chính là phí bảo hiểm dành cho người lao động đã tăng lên 0.21%p so với năm ngoái là 6.67%. Tỷ lệ tiền phí bảo hiểm dưỡng lão dài hạn cũng được tăng từ 8.51% lên 10.25%, bảo hiểm lao động cũng tăng 0.3%p so với năm ngoái lên 1.6%.   Những quy định về cách tính tiền nghỉ hưu non hay nghỉ hưu đáo hạn cũng được thiết lập lại một cách chặt chẽ và càng trở lên khó khăn hơn. Theo quy định cũ, nếu phải an dưỡng trong thời gian dài từ 6 tháng trở lên thì có thể thanh toán lương hưu giữa chừng mà không phụ thuộc vào số tiền viện phí. Nhưng đến năm nay kể từ ngày 30 tháng 4 chỉ khi nào viện phí cần thanh toán trên 12,5% tổng tiền lương cả năm thì mới được đăng kí thanh toán lương hưu giữa chừng.
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2020-01-22
 • Rash Decisions ‘How to Deal With Itchy, Red Skin’
  You’ve broken out in a red, itchy rash. You’re likely wondering where it came from?and, most importantly, how to make it go away.   Unfortunately, your mystery rash could have many causes. Maybe you switched to a new detergent or accidentally brushed against poison ivy. Maybe it came from a virus or fungus. It can be hard to pinpoint the cause.   Red, uncomfortable skin rashes are called dermatitis. “When we use the term dermatitis, all we really mean is skin inflammation,” says Dr. Brian Kim, a dermatologist at Washington University in St. Louis.   Our skin is a barrier, serving as the first line of defense against the outside world. It is filled with immune cells. These cells actively fight against viruses, bacteria, and other invaders. If a foreign substance is detected, immune cells start a chain reaction to neutralize the threat. This, in turn, causes inflammation. Eczema Many people are familiar with atopic dermatitis?the red, itchy rash commonly called eczema. “It affects up to 30% of people, particularly in childhood, and it tends to run in families,” explains Dr. Heidi Kong, a dermatologist at NIH. While some children may outgrow eczema, others will have the disease for life.   The cause of eczema is unknown. But skin microbes?bacteria, fungi, and viruses?may play a role. Kong is working to understand how the millions of microbes that live on your skin may contribute to eczema. Kong and her team have shown that certain types of bacteria are more commonly found on people with eczema. When applied to the skin of mice, these bacteria cause an immune response in the skin.   “We’re trying to understand the bacteria on a deeper level,” says Kong. “We see that they are associated with flares.” Flares are periods when eczema gets worse.   Treatment using bacteria normally found on healthy skin may help. In a small preliminary study, children and adults with eczema improved after using a spray that contained a specific kind of healthy bacteria. Research like this may one day lead to new treatments.   Scientists are also interested in understanding whether eczema can be prevented before it starts.   “I tell my patients that you were probably programmed from birth to be at risk for developing atopic dermatitis,” says Dr. Eric Simpson, a dermatologist at Oregon Health & Science University. Scientists estimate that the risk for eczema may be up to 60?70% genetic. But environmental causes also play a role.   What if a simple act, like moisturizing daily, could keep children from developing the disease? Doctors often prescribe moisturizing creams for people with eczema. These creams help to stop itching and restore the skin. Studies have shown that using moisturizers, sometimes called emollients, can prevent eczema flares.   In Simpson’s new study, parents will moisturize their baby’s entire body each day using one of several emollients. “Our idea was to repair the skin barrier that’s dysfunctional as early in life as you can,” says Simpson.   Over several years, the team will be able to see whether emollient treatment helped prevent eczema. They are also looking at whether regular moisturizing could impact allergies and asthma, which are common for children with eczema.   How do you choose a moisturizing product if you have eczema? “It’s a bit of trial and error,” Kong says. While some people prefer petroleum jelly-based products, other people find they have better results with cream-based lotions.   “But because of the tendency for a lot of these patients to have sensitive skin, we do recommend they avoid products that have a lot of fragrances or preservatives,” she says. Other Rashes Not all rashes are mysterious. Some have a very clear cause. If your skin touches something you’re allergic to, it’s bound to get red and itchy. Common triggers include fragrances in soaps, lotions, and cosmetics. Some people are sensitive to nickel, which is often found in jewelry.   Your doctor may recommend a “patch test.” Small amounts of different substances are applied to your skin to see if you have a reaction.   “People are very familiar with allergic contact dermatitis by way of poison ivy,” Kim says. “But there are many, many environmental allergens that can cause contact dermatitis.” Luckily, hydrocortisone cream may be all you need if the rash only covers a small area.   Psoriasis is another common form of dermatitis. It causes thick, red, scaly skin on the elbows, knees, scalp, and other parts of the body. It’s caused by an overactive immune system. Skin ointments and medications that quiet the immune system can help. A doctor may also prescribe light therapy, where the skin is regularly exposed to ultraviolet light.   Rashes can also be triggered by bacterial and viral infections. And certain drugs may cause an itchy skin rash if you’re allergic.   “That’s a few of probably hundreds of rashes you can get,” Kim says. But common to all of them? “A five-year-old child could tell you that whenever something’s rashy, it itches. Itch is probably the most common symptom in the field of dermatology.” Itch Relief For a long time, people questioned whether itch was even its own unique sensation. They thought it might be a mild form of pain. But scientists have discovered that itch has its own pathway in the brain.   That was the starting point for developing new treatments for chronic itch. Now researchers are focusing on finding drugs to help fight itch.   If you’re a little itchy, it’s okay to start with over-the-counter creams. Moisturizers and creams work well for dry, itchy skin. Mentholated moisturizers can cool the skin and provide relief. But some perfumes or dyes added to skin lotions may make things worse. For more tips on soothing a mild rash, see the “Wise Choices” box.   If you have a severe itch that’s been going on for a long time, you should see a doctor. For these types of severe itch, Kim says, trying to use over-the-counter treatments is “like trying to put out a fire with a garden hose.”   For an itchy rash, it’s important to understand the cause. Call your doctor if your rash is so uncomfortable that it interferes with your sleep or daily activities. You should also seek medical help if you break out in a rash after taking a new medication.   An itchy rash can be trying, but with help, you can calm your skin and feel better.   NIH, USA
  • Multi-Lang
  • English
  2020-01-22
 • 多文化家族住居情報、非住宅居住脆弱階層に移住支援
  ビニールハウスや小部屋、考試院など、人が住むにはたいへん不便な場所に居住する人たちが、公共賃貸住宅に移住する場合、負担を減らすために住宅保證金と引っ越し費用、生活必需品などを支援し、移住對象賃貸住宅には冷藏庫と洗濯機などの生活必需家電が設置される。   住居福祉財團と庶民住宅金融財團、韓國土地住宅公社(LH)、韓國鑑定院、住宅都市保證公社(HUG)、住宅管理工團は‘脆弱階層公共賃貸住宅移住および定着支援’のための業務協約を結んだ。   これら機關は社會貢獻事業と連携して、非住宅居住者が公共賃貸住宅に移住する場合、保證金と引っ越し費用、生活必需品を支援を行うことを決定した。   昨年の夏、住居福祉財團が首都圈非住宅居住者を對象にした面接調査で、“保證金が高いので公共賃貸住宅入居を諦めた”という答えが62%に達したためだ。   特に‘高い保證金’が非住宅居住者の公共賃貸住宅入居の大きな問題となっており、廉価に策定された保證金(50萬ウォン)を庶民住宅金融財團がLHに代納する方式で解決することにした。   引っ越し費用と生活必需品は各20萬ウォンを限度に支援し、入居する賃貸住宅には冷藏庫と洗濯機など、必需生活家電が設置される。   LHと自活福祉開發院は地域自活センターと連携し、賃貸住宅に移住する非住宅居住者にカフェ、製菓店、修理工など、多様な仕事先も紹介する予定だ。   政府は昨年10月に國土交通部と保健福祉部などの關係部署合同で住居支援强化對策を確定し、2022年までに非住宅居住者にオーダーメード型公共賃貸住宅1萬3千号を優先支援する計画を立てた。   国土部はこの目標達成のために、9日から全國の基礎地方自治團體と現場訪問チームを構成し、非住宅居住者を對象とした公共賃貸住宅移住希望需要の全數調査を行っている。移住意思が確認されると、LH移住支援センターとのカウンセリング、賃貸住宅物色と移住のための行政手続きまでワン・ストップで行われる。   協約式に參席したパク・ソンホ國土部1次官は、“住居環境が劣惡な脆弱階層の住居改善を支援するため、この間の賃貸住宅供給に加え移住と仕事先など、統合支援プログラムを準備した”とし、“小部屋·老朽考試院など劣惡な場所に居住する方たちが、統合支援プログラムを通じて生活の質が向上するよう積極支援する”と述べた。
  • Multi-Lang
  • 日本語
  2020-01-22
 • 多文化家族への勤勞情報、今年から勞動市場に導入される新制度
  ◇毎月10萬ウォン貯蓄すると、3年後には1440萬ウォン! 次上位階層(基礎生活受給のすぐ上の階層)の靑年のための‘靑年貯蓄口座’が新設された。政府は今年の4月から靑年貯蓄口座を施行する。靑年貯蓄口座は靑年希望キウム(育てる)通帳とは違い、基準中位所得50%以下の次上位階層靑年(15~39歲)ならば誰でも口座を開設することができる。每月本人の貯蓄額10萬ウォン当り、政府が勤勞所得獎勵金30萬ウォンを支援する方式だ。3年滿期後には最大で1440萬ウォンを受け取ることができる。勤勞所得獎勵金を受け取るためには、▲地道な勤勞 ▲年一回づつ3回以上の敎育履修 ▲1個以上の國家公認資格證取得などの条件を満たすこと。   ◇今年の最低賃金8590ウォン小幅値上がり 最低賃金も小幅値上がりした。今年の一時間当りの最低賃金は、去年の8350ウォンより2.87%上がった 8590ウォンだ。一ヶ月209時間勤務する場合、前年比5萬160ウォン増で、174萬5150ウォンとなる。   週52時間短縮勤務制も擴大された。週52時間勤務制は、一週間当り法定勤勞時間を68時間から52時間(法定勤勞40時間+延長勤勞12時間)に短縮する勤勞制度を指す。昨年までは300人以上の事業場にのみ施行されていた週52時間制は、今年の1月1日から50人以上、299人以下の事業場にも義務導入される。ただし1年間啓導期間があり、業務量が増える期間には特別延長勤勞が例外的に許される。   ◇在職者·失業者職業訓鍊費500萬ウォン支援 在職者、または失業者の職業訓鍊敎育費を、年間最大200萬ウォンまで支援する‘明日学びのカード(내일배움카드)’が、今年から最大500萬ウォンまで、150%ほど引き上げられた。旣存の明日学びのカードは失業者と在職者を區分し、各專用カードが發給されていた。今年からは‘國民明日学びのカード’という 名前で統合された。有效期間も1~3年から5年へと延長される。多文化家族も利用することができる制度なので積極的に活用してみよう。   月給取りならば誰でも‘勤勞者休養コンドミニアム’を利用することができるということも覚えておこう。勤勞者休養コンドミニアムは、政府が勤勞者の餘暇生活のために廉価で支援する旅行宿泊所だ。昨年までは一部の低所得勞動者だけが利用できる制度だったが、今年からは勤勞基準法上の勤勞者ならば誰でも申請して利用することができる。   ◇勤め人の健康保險料は値上がり 勤め人にとっては喜ばしくない制度もある。代表的なものは勤め人加入者の健康保險料率が昨年より 0.21%p(ポイント)上がり6.67%に。長期療養保險料率は旣存の8.51%から10.25%に、雇用保險料率も昨年より0.3%p上がって1.6%に。   退職給與の中間精算、または中途引出要件も厳格に。旣存では6ヶ月以上の療養が必要な場合、支出金額とは関係なく中間精算、中途引出が許されていた。しかし今年の4月30日からは年間賃金總額の12.5%超過した醫療費に対してのみ申請可能となる。      
  • Multi-Lang
  • 日本語
  2020-01-22
 • [영어] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • English
  2020-01-08
 • [태국] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • ภาษาไทย
  2020-01-08

실시간 Multi-Lang 기사

 • Kênh thông tin lao động dành cho gia đình đa văn hóa
  ◇ Sau 3 năm tiết kiệm 100,000won/tháng, sẽ nhận được số tiền là 14 triệu 4 trăm nghìn won! Một chế độ tiết kiêm mới nhất được mở ra dành cho tầng lớp thanh niên đang trong độ tuổi lao động mang tên “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên”. Chính phủ sẽ chính thức điều hành chế độ này vào tháng 4 tới đây. “Tài khoản tiết kiệm dành cho thanh niên” khác với chế độ của “Tài khoản nuôi dưỡng ước mơ dành cho thanh niên” đó chính là tất cả những người có thu nhập thấp dưới 50% dạng trung và đang ở độ tuổi lao động(15~39 tuổi) đều có thể đăng kí mở tài khoản. Chế độ này cũng có điểm giống đó là chỉ cần người mở tài khoản tiết kiệm với số tiền 100,000won/tháng thì chính phủ sẽ hỗ trợ với số tiền là 300,000won/tháng. Sau khi hết hợp đồng tiết kiệm 3 năm thì số tiền mà chúng ta có thể nhận lại đó là 14,400,000won. Điều kiện để nhận được sự hỗ trợ này đó chính là ▲Thời gian lao động liên tiếp mà không bị gián đoạn ▲Học từ trên 3 lần giáo dục được quy định trong 1 năm ▲Phải có từ trên 1 chứng chỉ quốc gia theo quy định.   ◇ Lương cơ bản tăng nhỏ, 8,590won Trong năm nay, tiền lương cơ bản cũng tăng lên cao hơn một chút so với năm trước. Tiền lương cơ bản của năm nay tăng 2.87% tức từ 8,350won lên 8,590won. Tính theo số giờ lao động là 209/tháng thì số tiền lương sẽ tăng 50,160won bằng 1,745,150won.   Ngoài ra chế độ lao động 52h/tuần cũng đang được thực thi một cách triệt để. Chế độ lao động 52h/tuần là chế độ do nhà nước quy định sau khi cải đổi thời gian lao động từ 68h/tuần xuống còn 52h/tuần(40h lao động cơ bản+12h lao động ngoài giờ). Cho đến năm trước, chế độ này chỉ áp dụng cho các nhà máy xí nghiệp có số công nhân lao động từ trên 300 người trở lên nhưng cho đến năm nay, tất cả các cơ quan doanh nghiệp có số công nhân lao động trên 50 và dưới 299 người đều có nghĩa vụ thực hiện chế độ này. Mặc dù là chế độ này được quy định áp dụng là bắt buộc nhưng do đặc điểm của một số công việc nên thời gian để có thể theo dõi và sửa đổi bổ sung quy định là 1 năm   ◇ Hỗ trợ 5 triệu won phí đào tạo nghề nghiệp dành cho người đang lao động và người thất nghiệp Người đang lao động và người thất nghiệp sẽ có thể nhận được số tiền hỗ trợ đào tạo nghề từ 2 triệu won/năm tại tài khoản “Học cho tương lai ngày mai” lên 5 triệu won/năm cũng tại tài khoản này, như vậy số tiền mà các bạn có thể nhận được của chế độ tăng lên đến 150%. Theo quy định trước đây, tài khoản sẽ cấp riêng cho từng đối tượng người đăng kí cấp thẻ là người đang lao động hay người thất nghiệp nhưng nay tất cả mọi đối tượng người đăng kí đều được cấp một thẻ duy nhất mà không còn sự phân biệt như trước nữa, thẻ mang tên “Học cho tương lai ngày mai dành cho quốc dân”. Thời gian có hiệu lực của thẻ cũng được tăng từ 1~3 năm lên 5 năm. Đây là chế độ mà gia đình đa văn hóa có thể đăng kí nên mọi người hãy cố gắng chú ý tìm hiểu và nắm bắt thêm tình hình nhé.   Ngoài ra, thêm một chế độ mới nữa được triển khai đó là chế độ hỗ trợ tiền nhà thuê khi đi du lịch dành cho người đang lao động. Đây là chế độ do Nhà nước triển khai cho người dân có thể nghỉ dưỡng giải lao sau những giờ làm việc mệt mỏi với giá cực kì hấp dẫn. Tính đến năm ngoái mới chỉ có một số bộ phận người lao động có thu nhập thấp mới được quyền đặc cách sử dụng dịch vụ này nhưng sang năm nay đã đổi mới về đối tượng được nhận sự hỗ trợ là toàn bộ người dân trong độ tuổi lao động.   ◇ Tiền bảo hiểm của người đang lao động tăng Đây là một thay đổi không mấy chút hứng thú dành cho người lao động. Đó chính là phí bảo hiểm dành cho người lao động đã tăng lên 0.21%p so với năm ngoái là 6.67%. Tỷ lệ tiền phí bảo hiểm dưỡng lão dài hạn cũng được tăng từ 8.51% lên 10.25%, bảo hiểm lao động cũng tăng 0.3%p so với năm ngoái lên 1.6%.   Những quy định về cách tính tiền nghỉ hưu non hay nghỉ hưu đáo hạn cũng được thiết lập lại một cách chặt chẽ và càng trở lên khó khăn hơn. Theo quy định cũ, nếu phải an dưỡng trong thời gian dài từ 6 tháng trở lên thì có thể thanh toán lương hưu giữa chừng mà không phụ thuộc vào số tiền viện phí. Nhưng đến năm nay kể từ ngày 30 tháng 4 chỉ khi nào viện phí cần thanh toán trên 12,5% tổng tiền lương cả năm thì mới được đăng kí thanh toán lương hưu giữa chừng.
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2020-01-22
 • Rash Decisions ‘How to Deal With Itchy, Red Skin’
  You’ve broken out in a red, itchy rash. You’re likely wondering where it came from?and, most importantly, how to make it go away.   Unfortunately, your mystery rash could have many causes. Maybe you switched to a new detergent or accidentally brushed against poison ivy. Maybe it came from a virus or fungus. It can be hard to pinpoint the cause.   Red, uncomfortable skin rashes are called dermatitis. “When we use the term dermatitis, all we really mean is skin inflammation,” says Dr. Brian Kim, a dermatologist at Washington University in St. Louis.   Our skin is a barrier, serving as the first line of defense against the outside world. It is filled with immune cells. These cells actively fight against viruses, bacteria, and other invaders. If a foreign substance is detected, immune cells start a chain reaction to neutralize the threat. This, in turn, causes inflammation. Eczema Many people are familiar with atopic dermatitis?the red, itchy rash commonly called eczema. “It affects up to 30% of people, particularly in childhood, and it tends to run in families,” explains Dr. Heidi Kong, a dermatologist at NIH. While some children may outgrow eczema, others will have the disease for life.   The cause of eczema is unknown. But skin microbes?bacteria, fungi, and viruses?may play a role. Kong is working to understand how the millions of microbes that live on your skin may contribute to eczema. Kong and her team have shown that certain types of bacteria are more commonly found on people with eczema. When applied to the skin of mice, these bacteria cause an immune response in the skin.   “We’re trying to understand the bacteria on a deeper level,” says Kong. “We see that they are associated with flares.” Flares are periods when eczema gets worse.   Treatment using bacteria normally found on healthy skin may help. In a small preliminary study, children and adults with eczema improved after using a spray that contained a specific kind of healthy bacteria. Research like this may one day lead to new treatments.   Scientists are also interested in understanding whether eczema can be prevented before it starts.   “I tell my patients that you were probably programmed from birth to be at risk for developing atopic dermatitis,” says Dr. Eric Simpson, a dermatologist at Oregon Health & Science University. Scientists estimate that the risk for eczema may be up to 60?70% genetic. But environmental causes also play a role.   What if a simple act, like moisturizing daily, could keep children from developing the disease? Doctors often prescribe moisturizing creams for people with eczema. These creams help to stop itching and restore the skin. Studies have shown that using moisturizers, sometimes called emollients, can prevent eczema flares.   In Simpson’s new study, parents will moisturize their baby’s entire body each day using one of several emollients. “Our idea was to repair the skin barrier that’s dysfunctional as early in life as you can,” says Simpson.   Over several years, the team will be able to see whether emollient treatment helped prevent eczema. They are also looking at whether regular moisturizing could impact allergies and asthma, which are common for children with eczema.   How do you choose a moisturizing product if you have eczema? “It’s a bit of trial and error,” Kong says. While some people prefer petroleum jelly-based products, other people find they have better results with cream-based lotions.   “But because of the tendency for a lot of these patients to have sensitive skin, we do recommend they avoid products that have a lot of fragrances or preservatives,” she says. Other Rashes Not all rashes are mysterious. Some have a very clear cause. If your skin touches something you’re allergic to, it’s bound to get red and itchy. Common triggers include fragrances in soaps, lotions, and cosmetics. Some people are sensitive to nickel, which is often found in jewelry.   Your doctor may recommend a “patch test.” Small amounts of different substances are applied to your skin to see if you have a reaction.   “People are very familiar with allergic contact dermatitis by way of poison ivy,” Kim says. “But there are many, many environmental allergens that can cause contact dermatitis.” Luckily, hydrocortisone cream may be all you need if the rash only covers a small area.   Psoriasis is another common form of dermatitis. It causes thick, red, scaly skin on the elbows, knees, scalp, and other parts of the body. It’s caused by an overactive immune system. Skin ointments and medications that quiet the immune system can help. A doctor may also prescribe light therapy, where the skin is regularly exposed to ultraviolet light.   Rashes can also be triggered by bacterial and viral infections. And certain drugs may cause an itchy skin rash if you’re allergic.   “That’s a few of probably hundreds of rashes you can get,” Kim says. But common to all of them? “A five-year-old child could tell you that whenever something’s rashy, it itches. Itch is probably the most common symptom in the field of dermatology.” Itch Relief For a long time, people questioned whether itch was even its own unique sensation. They thought it might be a mild form of pain. But scientists have discovered that itch has its own pathway in the brain.   That was the starting point for developing new treatments for chronic itch. Now researchers are focusing on finding drugs to help fight itch.   If you’re a little itchy, it’s okay to start with over-the-counter creams. Moisturizers and creams work well for dry, itchy skin. Mentholated moisturizers can cool the skin and provide relief. But some perfumes or dyes added to skin lotions may make things worse. For more tips on soothing a mild rash, see the “Wise Choices” box.   If you have a severe itch that’s been going on for a long time, you should see a doctor. For these types of severe itch, Kim says, trying to use over-the-counter treatments is “like trying to put out a fire with a garden hose.”   For an itchy rash, it’s important to understand the cause. Call your doctor if your rash is so uncomfortable that it interferes with your sleep or daily activities. You should also seek medical help if you break out in a rash after taking a new medication.   An itchy rash can be trying, but with help, you can calm your skin and feel better.   NIH, USA
  • Multi-Lang
  • English
  2020-01-22
 • 多文化家族住居情報、非住宅居住脆弱階層に移住支援
  ビニールハウスや小部屋、考試院など、人が住むにはたいへん不便な場所に居住する人たちが、公共賃貸住宅に移住する場合、負担を減らすために住宅保證金と引っ越し費用、生活必需品などを支援し、移住對象賃貸住宅には冷藏庫と洗濯機などの生活必需家電が設置される。   住居福祉財團と庶民住宅金融財團、韓國土地住宅公社(LH)、韓國鑑定院、住宅都市保證公社(HUG)、住宅管理工團は‘脆弱階層公共賃貸住宅移住および定着支援’のための業務協約を結んだ。   これら機關は社會貢獻事業と連携して、非住宅居住者が公共賃貸住宅に移住する場合、保證金と引っ越し費用、生活必需品を支援を行うことを決定した。   昨年の夏、住居福祉財團が首都圈非住宅居住者を對象にした面接調査で、“保證金が高いので公共賃貸住宅入居を諦めた”という答えが62%に達したためだ。   特に‘高い保證金’が非住宅居住者の公共賃貸住宅入居の大きな問題となっており、廉価に策定された保證金(50萬ウォン)を庶民住宅金融財團がLHに代納する方式で解決することにした。   引っ越し費用と生活必需品は各20萬ウォンを限度に支援し、入居する賃貸住宅には冷藏庫と洗濯機など、必需生活家電が設置される。   LHと自活福祉開發院は地域自活センターと連携し、賃貸住宅に移住する非住宅居住者にカフェ、製菓店、修理工など、多様な仕事先も紹介する予定だ。   政府は昨年10月に國土交通部と保健福祉部などの關係部署合同で住居支援强化對策を確定し、2022年までに非住宅居住者にオーダーメード型公共賃貸住宅1萬3千号を優先支援する計画を立てた。   国土部はこの目標達成のために、9日から全國の基礎地方自治團體と現場訪問チームを構成し、非住宅居住者を對象とした公共賃貸住宅移住希望需要の全數調査を行っている。移住意思が確認されると、LH移住支援センターとのカウンセリング、賃貸住宅物色と移住のための行政手続きまでワン・ストップで行われる。   協約式に參席したパク・ソンホ國土部1次官は、“住居環境が劣惡な脆弱階層の住居改善を支援するため、この間の賃貸住宅供給に加え移住と仕事先など、統合支援プログラムを準備した”とし、“小部屋·老朽考試院など劣惡な場所に居住する方たちが、統合支援プログラムを通じて生活の質が向上するよう積極支援する”と述べた。
  • Multi-Lang
  • 日本語
  2020-01-22
 • 多文化家族への勤勞情報、今年から勞動市場に導入される新制度
  ◇毎月10萬ウォン貯蓄すると、3年後には1440萬ウォン! 次上位階層(基礎生活受給のすぐ上の階層)の靑年のための‘靑年貯蓄口座’が新設された。政府は今年の4月から靑年貯蓄口座を施行する。靑年貯蓄口座は靑年希望キウム(育てる)通帳とは違い、基準中位所得50%以下の次上位階層靑年(15~39歲)ならば誰でも口座を開設することができる。每月本人の貯蓄額10萬ウォン当り、政府が勤勞所得獎勵金30萬ウォンを支援する方式だ。3年滿期後には最大で1440萬ウォンを受け取ることができる。勤勞所得獎勵金を受け取るためには、▲地道な勤勞 ▲年一回づつ3回以上の敎育履修 ▲1個以上の國家公認資格證取得などの条件を満たすこと。   ◇今年の最低賃金8590ウォン小幅値上がり 最低賃金も小幅値上がりした。今年の一時間当りの最低賃金は、去年の8350ウォンより2.87%上がった 8590ウォンだ。一ヶ月209時間勤務する場合、前年比5萬160ウォン増で、174萬5150ウォンとなる。   週52時間短縮勤務制も擴大された。週52時間勤務制は、一週間当り法定勤勞時間を68時間から52時間(法定勤勞40時間+延長勤勞12時間)に短縮する勤勞制度を指す。昨年までは300人以上の事業場にのみ施行されていた週52時間制は、今年の1月1日から50人以上、299人以下の事業場にも義務導入される。ただし1年間啓導期間があり、業務量が増える期間には特別延長勤勞が例外的に許される。   ◇在職者·失業者職業訓鍊費500萬ウォン支援 在職者、または失業者の職業訓鍊敎育費を、年間最大200萬ウォンまで支援する‘明日学びのカード(내일배움카드)’が、今年から最大500萬ウォンまで、150%ほど引き上げられた。旣存の明日学びのカードは失業者と在職者を區分し、各專用カードが發給されていた。今年からは‘國民明日学びのカード’という 名前で統合された。有效期間も1~3年から5年へと延長される。多文化家族も利用することができる制度なので積極的に活用してみよう。   月給取りならば誰でも‘勤勞者休養コンドミニアム’を利用することができるということも覚えておこう。勤勞者休養コンドミニアムは、政府が勤勞者の餘暇生活のために廉価で支援する旅行宿泊所だ。昨年までは一部の低所得勞動者だけが利用できる制度だったが、今年からは勤勞基準法上の勤勞者ならば誰でも申請して利用することができる。   ◇勤め人の健康保險料は値上がり 勤め人にとっては喜ばしくない制度もある。代表的なものは勤め人加入者の健康保險料率が昨年より 0.21%p(ポイント)上がり6.67%に。長期療養保險料率は旣存の8.51%から10.25%に、雇用保險料率も昨年より0.3%p上がって1.6%に。   退職給與の中間精算、または中途引出要件も厳格に。旣存では6ヶ月以上の療養が必要な場合、支出金額とは関係なく中間精算、中途引出が許されていた。しかし今年の4月30日からは年間賃金總額の12.5%超過した醫療費に対してのみ申請可能となる。      
  • Multi-Lang
  • 日本語
  2020-01-22
 • [영어] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • English
  2020-01-08
 • [태국] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • ภาษาไทย
  2020-01-08
 • [중국] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • 中文
  2020-01-08
 • [베트남] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • Tiếng Việt
  2020-01-08
 • [러시아] 불법체류 외국인 자진출국 제도
   
  • Multi-Lang
  • Русский
  2020-01-08
 • [중국] 분리수거 요령
  • Multi-Lang
  • 中文
  2020-01-08
비밀번호 :