• 최종편집 2020-06-02(화)
댓글 0
  • 카카오스토리
  • 네이버밴드
  • 페이스북
  • 트위터
  • 구글플러스
기사입력 : 2019.08.19 22:41
  • 프린터
  • 이메일
  • 스크랩
  • 글자크게
  • 글자작게
Tanong) Ang Ministro ng Katarungan ay nagpahayag na ang mag-aapply ng nasyonalidad simula Marso Taong 2018 ay kinakailangang kumuha ng pangkalahatang pagsusuri sa pinagsamang programang panlipunan sa halip ng pagkuha ng eksaminasyon para sa nasyonalidad.Kung ganoon, kinakailangan po bang kumuha ng pagsusulit ng pangkalahatang pagsusuri sa pinagsamang programang panlipunan ang imigranteng asawa (F6) na kasalukuyang kasamang naninirahan ang Koreanong asawa?
 
Sagot)Hindi po. Tulad sa kasalukuyan may eksempsyon. Ang imigranteng asawa na kasalukuyan kasal at kasamang naninirahan ang koreanong asawa ay hindi na kinakailangan kumuha ng pangkalahatang pagsusulit sa pinagsamang programang panlipunan.
Subalit kung ikaway diborsyado o kaya’y namatayan ng asawa na kabilang sa mga kailangang kumuha ng pasusulit para sa nasyonalidad, simula sa Marso taong 2018 ay kinakailangang kumuha ng pangkalahatang pagsusulit sa pinagsamang programang panlipunan.
 
At para dinsa mga nakatanggap ng sertipiko sa pinagsamang programang panlipunan ay hindi na kinakailangan kumuha ng pangkalahatang pagsusulit. Subalit wala pa ring sapat na pamantayan tungkol sa mga taong may hawakna sertipiko sa pinagsamang programang panlipunan na hindi pumasa sa pagsusuri, sa pamamgitan ng pagbabalik-aral awtomatikong nakatanggap ng sertipiko.
 
Ang bagongsistema ay magsisimula sa Marso taong 2018. Sa mga aplikanteng nagpasa ng aplikasyon bago ang araw na ito ay tulad ng kasalukuyan kinakailangang kumuha ng pagsusulit sa nasyonalidad.
Tulad sa kasalukuyan maaaring kumuha ng pangkalahatang pagsusulit sa pinagsamang programang panlipunan sa loobng isang taon matapos mag-aplayng nasyonalidad at ipasa ang resulta ng pagsusulit sa Tanggapan ng Imigrasyon. Ang pagsusulit ay may 45 katanungan na kailangang sagutin sa loob sa 70 minuto.
Mayroong pagsusulit sa pagsulat, pagsasalita at maaring kumuha hanggang ikatlong beses.
Simula 60 na puntos pataas hanggang 100 na puntos ay pasado sa pasusulit.
Ang sistemang ito ay ilalapatsa mga mag-aapply ng nasyonalidad pagkataposng Marso 1, 2018.
Para sa karagdagang detalye tumawag sa Danuri helpline Gyeonggi Suwon(031 257 1841).
태그

BEST 뉴스

비밀번호 :
메일보내기닫기
기사제목
Tanong) Ang Ministro ng Katarungan ay .....
보내는 분 이메일
받는 분 이메일